نمونه سوال پيام نورThis is a featured page

شماره

لینک دانلود
1

دانلود نمونه سوال آمار
2

دانلود نمونه سوال اسمبلي
3

دانلود نمونه سوال زبان C برنامه نویسی پیشرفته
4

دانلود نمونه سوال الکترونيک
5

دانلود نمونه سوال فيزيک 1
6

دانلود نمونه سوال فيزيک 2
7

دانلود نمونه سوال هوش مصنوعي
8

دانلود نمونه سوال مدار الکتريکي
9

دانلود نمونه سوال مدار منطقي
10

دانلود نمونه سوال معماري کامپيوتر
11

دانلود نمونه سوال معادلات ديفرانسيل
12

دانلود نمونه سوال مهندسي اينترنت
13

دانلود نمونه سوال مهندسي نرم افزار 1
14

دانلود نمونه سوال مهندسي نرم افزار 2
15

دانلود نمونه سوال اصول کامپيوتر 1
16

دانلود نمونه سوال اصول کامپيوتر 2
17

دانلود نمونه سوال پاسکال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
18

دانلود نمونه سوال پايگاه داده
19

دانلود نمونه سوال روشهاي محاسبه
20

دانلود نمونه سوال رياضي 2
21

دانلود نمونه سوال رياضي مهندسي
22

دانلود نمونه سوال ساختمان داده
23

دانلود نمونه سوال شيوه ارائه مطالب علمی و فنی
24

دانلود نمونه سوال طراحي الگوريتم
25

دانلود نمونه سوال زبان تخصصي
26

دانلود نمونه سوال ذخيره و بازيابي
27

دانلود نمونه سوال آناليز عددي 1
28

دانلود نمونه سوال آناليز عددي 2
29

دانلود نمونه سوال آناليز رياضي
30

دانلود نمونه سوال برنامه ريزي خطي
31

دانلود نمونه سوال کامپايلر
32

دانلود نمونه سوال گرافيک کامپيوتري
33

دانلود نمونه سوال جبر خطي عددي
34

دانلود نمونه سوال منطق رياضي
35

دانلود نمونه سوال نظريه زبان
36

دانلود نمونه سوال رياضي 1
37

دانلود نمونه سوال ريزپردازنده
38

دانلود نمونه سوال ساختمان گسسته
39

دانلود نمونه سوال سيستم عامل
40

دانلود نمونه سوال سيستم هاي اطلاعات مديريت
41

دانلود نمونه سوال زبانهاي برنامه سازي
42

دانلود نمونه سوال تربيت بدني

نمونه سوال عمومي پيام نور
شماره

لینک دانلود
1

دانلود نمونه سوال زبان عمومی
2

دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی 1
3

دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی 2
4

دانلود نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران
5

دانلود نمونه سوال آیین زندگی = اخلاق کاربردی
6

دانلود نمونه سوال فارسی عمومی
7

دانلود نمونه سوال جمعیت و تنظیم خانواده
8

دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 1
9

دانلود نمونه سوال تربیت بدنی 2
10

دانلود نمونه سوال تاریخ تحلیلی صدر اسلام
11

دانلود نمونه سوال اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم
12

دانلود نمونه سوال تفسیر موضوعی قرآن کریم
13

دانلود نمونه سوال فارسی مقدماتی
14

دانلود نمونه سوال مهارت های تحصیلی در نظام آموزش از راه دور
15

دانلود نمونه سوال مهارت های زندگی
16

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی مقدماتی یکی دیگر
17

دانلود نمونه سوال آشنایی با قانون اساسی
18

دانلود نمونه سوال تفسیر موضوعی نهج البلاغه
19

دانلود نمونه سوال اصول و مبانی مدیریت اسلامی

نمونه سوالات رشته مهندسي صنايع
شماره
1

دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات آمار و احتمال مهندسی
2

دانلود نمونه سوال برنامه سازی رایانه
3

دانلود نمونه سوال اقتصاد مهندسی
4

دانلود نمونه سوال استاتیک
5

دانلود نمونه سوال فيزيک 1
6

دانلود نمونه سوال فيزيک 2
7

دانلود نمونه سوال کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع
8

دانلود نمونه سوال خلاقیت حل مساله و تفکر کاربردی
9

دانلود نمونه سوال مبانی کار آفرینی
10

دانلود نمونه سوال مبانی مهندسی برق
11

دانلود نمونه سوال مبانی روش تحقیق مهندسی صنایع
12

دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل
13

دانلود نمونه سوال مقاومت مصالح 1
14

دانلود نمونه سوال نقشه کشی عمومی
15

دانلود نمونه سوال روشهای محاسبات عددی
16

دانلود نمونه سوال ریاضی 1
17

دانلود نمونه سوال ریاضی 2

لينك دانلود رشته/ دوره


پاسخ درس
DOWNLOAD
پايه OK رياضي 1
DOWNLOAD پايه - جبر 1
DOWNLOAD پايه OK جبر 3
DOWNLOAD براي امار OK جبر خطي
DOWNLOAD پايه - نظريه گراف
DOWNLOAD 3 دوره - انديشه 1
DOWNLOAD 3 دوره - انديشه 2
DOWNLOAD 3 دوره
برنامه سازي پيشرفته
DOWNLOAD پايه OK برنامه سازي پيشرفته
DOWNLOAD - - فارسي عمومي
DOWNLOAD پايه - فيزيك 2
DOWNLOAD - OK فيزيك1
DOWNLOAD - OK فيزيك1
DOWNLOAD - OK فيزيك1
DOWNLOAD - - فيزيك2
DOWNLOAD - OK توپولوژي عمومي
DOWNLOAD - - آيين زندگي"4 دوره"
DOWNLOAD - - انقلاب اسلامي

لينك دانلود رشته / سال پاسخ درس
DOWNLOAD 86-87 ok ساختمان گسسته
DOWNLOAD 83-84 - ساختمان گسسته
DOWNLOAD 84-85 - ساختمان گسسته
DOWNLOAD 85-86 - ساختمان گسسته
DOWNLOAD پايه - تفسير موضوعي قرآن
DOWNLOAD پايه - تنظيم جمعيت
DOWNLOAD پايه - تربيت بدني 1
DOWNLOAD پايه - تربيت بدني 2
DOWNLOAD پايه - زبان عمومي
DOWNLOAD پايه - تاريخ تحليلي
DOWNLOAD پايه - مباني و مديريت آي تي
ردیف
نام درس
ترم اول
86-85
ترم دوم
86-85
ترم اول
87-86
1
طراحی و تحلیل الگوریتم ها
2
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
3
معماری کامپیوتر
4
اصول کامپیوتر 1
5
اصول کامپیوتر 2
---
6
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (پاسکال)
7
برنامه سازی پیشرفته (C++)
---
8
ساختمان داده ها (مهندسی)
---
9
ساختمان داده ها (علوم)
---
10
نظریه زبان ها و ماشین ها
---
11
طراحی و پیاده سازی زبان ها
12
زبان تخصصی
---
13
ذخیره و بازیابی اطلاعات (مهندسی)
14
ذخیره و بازیابی اطلاعات (علوم)
---
---
15
ریز پردازنده 1
16
شبکه های کامپیوتری
17
سیستم های اطلاعات مدیریت
18
شبیه سازی کامپیوتری
---
19
شیوه ارائه مطالب علمی
20
سیستم های عامل
21
پایگاه داده ها (مهندسی)
---
22
پایگاه داده ها (علوم)
---
23
مهندسی نرم افزار 1
24
مهندسی نرم افزار 2
---
25
گرافیک کامپیوتری 1
---
26
هوش مصنوعی
---
27
مهندسی اینترنت
---
28
مبانی فناوری اطلاعات
---
---
29
اصول و مبانی مدیریت
---
---
30
تحلیل و طراحی شئی گرا
---
31
طراحی کامپایلرها
---
32
آمار و احتمالات 1
---
33
آنالیز عددی 1
---
---
34
برنامه ریزی غیرخطی
---
---
35
آمار و احتمال مهندسی
36
جبر خطی
---
37
منطق ریاضی
---
---
38
معادلات دیفرانسیل
---
39
روش های محاسبات عددی
40
ریاضی 1
41
ریاضی 2
---
42
ریاضی مقدماتی 2
---
---
43
ریاضی مهندسی
44
ریاضی گسسته
--
45
مدارهای الکتریکی 1
---
46
مدارهای منطقی
47
فیزیک مقدماتی
---
---
48
فیزیک پایه 1
49
فیزیک پایه 2
ردیف نام درس ترم اول
86-85
ترم دوم
86-85
ترم اول
87-86
1 طراحی و تحلیل الگوریتم ها دانلود دانلود دانلود
۲ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (پاسکال) دانلود دانلود دانلود
۳ برنامه سازی پیشرفته (C++) دانلود دانلود ---
۴ ساختمان داده ها (مهندسی) دانلود دانلود ---
۵ ساختمان داده ها (علوم) دانلود دانلود ---
۶ زبان تخصصی --- دانلود دانلود
۷ پایگاه داده ها (مهندسی) دانلود --- دانلود
۸ پایگاه داده ها (علوم) --- دانلود دانلود
۹ مبانی فناوری اطلاعات --- --- دانلود
۱۰ اصول و مبانی مدیریت --- --- دانلود
۱۱ آمار و احتمالات 1 --- دانلود دانلود
۱۲ معادلات دیفرانسیل دانلود --- دانلود
۱۳ ریاضی 1 دانلود دانلود دانلود
۱۴ ریاضی 2 --- دانلود دانلود
۱۵ ریاضی گسسته دانلود دانلود --
۱۶ مدارهای منطقی دانلود دانلود دانلود
۱۷ فیزیک پایه 1 دانلود دانلود دانلود
۱۸ فیزیک پایه 2 دانلود دانلود دانلود


epnu
epnu
Latest page update: made by epnu , Oct 11 2008, 12:49 AM EDT (about this update About This Update epnu نمونه سوال پيام نور - epnu

1246 words added

view changes

- complete history)
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.